Vereffeningen

Benoemd door de rechtbank of...

De wettelijke vereffening heeft veel overeenkomsten met een executele, maar de ontstaansgronden zijn anders. Afgezien van afwikkelingsbewind kunt u in principe geen vereffenaar benoemen in uw testament.


Op grond van artikel 4:202 lid 1 BW dient een nalatenschap te worden vereffend wanneer deze door één van de erfgenamen beneficiair is aanvaard (de zogenoemde 'lichte' vereffening) of wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd. Benoeming vindt bijvoorbeeld plaats op verzoek van een erfgenaam na beneficiaire aanvaarding, op verzoek van een belanghebbende of op verzoek van een schuldeiser van de nalatenschap. Wij kunnen ook voor u als vereffenaar optreden.

SOORTEN VEREFFENAARS


Na beneficiaire aanvaarding zijn de erfgenamen in beginsel gezamenlijk vereffenaar, zulks volgt uit artikel 4:198 BW. Zij worden erfgenaam-vereffenaars genoemd. Op hen rust de verplichting de schulden der nalatenschap te voldoen, volgens het protocol van boek 4 BW. Soms bevindt een nalatenschap zich in een impasse; bijvoorbeeld als een schuldig erkend erfdeel niet wordt uitgekeerd. Door de gezamenlijke beschikkingsbevoegdheid die volgt uit voornoemd artikel kan één enkele erfgenaam de afwikkeling frustreren. Alle neuzen dienen immers dezelfde kant op te wijzen. Benoeming van een vereffenaar door de rechtbank biedt uitkomst; zie hieronder.

ERFGENAAM-VEREFFENAARInventariseren van bezittingen en schulden op de dag van overlijden;

opmaken van een boedelbeschrijving;

deponeren boedelbeschrijving bij de boedelnotaris of de griffie van de rechtbank (ontheffing mogelijk);

per brief oproepen bekende schuldeisers;

tegeldemaken goederen voor zover nodig voor de betaling van schulden;

voldoen van de schulden;


de verdeling van de overgebleven goederen is na de vereffening een taak van de gezamenlijke erfgenamen.

DOOR DE RECHTBANK BENOEMD VEREFFENAAR


Inschrijving benoeming vereffenaar in de Staatscourant;

inventariseren van bezittingen en schulden op de dag van overlijden;

opmaken van een (notariële) boedelbeschrijving;

deponeren boedelbeschrijving bij de boedelnotaris of de griffie van de rechtbank;

verzoeken kantonrechter stellen termijn voor het indienen van vorderingen;

openlijk oproepen van schuldeisers in de Staatscourant;

per brief oproepen bekende schuldeisers;

onverwijlde kennisgeving niet verenigen ingediende vordering of ingeroepen voorrang;

lijst erkende en betwiste vorderingen en aanspraken op voorrang deponeren bij boedelnotaris of griffie van de rechtbank;

tegeldemaken goederen voor zover nodig voor de betaling van schulden;

rekening en verantwoording en uitdelingslijst deponeren bij de boedelnotaris of ter griffie van de rechtbank;

na verbindend worden uitdelingslijst uitkeren conform die lijst;

afgifte overgebleven goederen aan de erfgenamen.

VOORKOM PROBLEMEN


Als u een professioneel executeur tot afwikkelingsbewindvoerder benoemt, kunt u veel problemen voorkomen. Door het ontbreken van de familierelatie en de gedegen opleiding van de executeur kunt u hoge verwachtingen hebben van de afwikkeling van uw nalatenschap. Niet alleen zullen de schulden van de nalatenschap worden voldaan, maar een afwikkelingsbewindvoerder kan op basis van de door u aan hem verstrekte bevoegdheid ook zelfstandig tot verkoop van vermogensbestanddelen overgaan of tot verdeling van de nalatenschap. Er hoeft dan geen impasse doorbroken te worden doordat de erfgenamen onderling niet uit de verdeling komen en ook een schuldig erkend erfdeel zal door de afwikkelingsbewindvoerder als een 'niet met de dood tenietgaande schuld' als bedoeld in artikel 4:7 lid 1 sub a BW worden voldaan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

BENT U SCHULDEISER?


Zit er nog een erfdeel in de boedel van uw overleden langstlevende ouder waarover vruchtgebruik bestond en vindt er geen adequate afwikkeling plaats? Laat ons door de rechtbank tot vereffenaar benoemen. Uw advocaat kan hiertoe, na een door ons af te leggen bereidverklaring, een verzoekschrift indienen. Als u dat wenst kunnen wij er, in samenwerking met onze erfrechtadvocaat, ook voor zorg dragen dat zo'n verzoekschrift wordt ingediend. Informeer naar de mogelijkheden of schakel ons direct in.

BENEFICIAIR AANVAARD?


Na beneficiaire aanvaarding moet een nalatenschap in beginsel op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a BW door de erfgenamen tezamen worden vereffend, tenzij er een met het beheer belaste executeur is die een zogenoemde 'ruimschootsverklaring' aflegt. Bent u erfgenaam-vereffenaar en wilt u de afwikkeling uitbesteden? Op grond van een boedelvolmacht kunnen wij de nalatenschap conform de voorschriften van boek 4 BW voor u afwikkelen. Vrijblijvend een kennismakingsafspraak inplannen? Ook dat kan!

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 84499184

BTW-nummer NL863234756B01

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.