Conflicten

Partij-advisering bij erfrecht

Mijn voorvader (1573-1626), Advocaat aan het Hof van Friesland (1610-1626), gepromoveerd aan de Universiteit van Franeker (die bestond van 1585 tot 1811)

Geen recht is zo dynamisch als het erfrecht en niets roept zoveel emoties op als een overlijden. Na een overlijden kunnen er tegengestelde belangen zijn en meningsverschillen over de verdeling. Regelmatig leidt dit tot procedures.


Luminis Executele & Vereffening treedt regelmatig op als partij-adviseur bij erfrechtelijke conflicten. Niet voor ieder erfrechtelijk conflict hoeft u een advocaat in te schakelen; een erfrechtspecialist kan u bij alle aan de kantonrechter voor te leggen geschillen vertegenwoordigen en namens u procederen. Bovendien is hij in staat u van juridisch advies te dienen en een reële inschatting te maken van de slaagkans. Hieronder treft u een niet uitputtend overzicht aan van de genoemde procedures.

RECHTSKUNDIG ADVISEUR OF ADVOCAAT


Als ervaren executeur-afwikkelingsbewindvoerder en door de rechtbank benoemd vereffenaar kan Klaas Zondervan u van gedegen erfrechtelijk juridisch advies voorzien en bijstaan bij procedures die voor de kantonrechter kunnen worden gebracht. Dat is een flink aantal, zoals u hieronder kunt lezen. Er zijn echter ook procedures die voor de rechtbank moeten worden gebracht, zoals procedures inzake de verdeling als bedoeld in artikel 4:178 jo. 185 van het Burgerlijk Wetboek. Voor die gevallen is het goed te weten dat wij samenwerken met een erfrechtadvocaat.

Erfrechtelijk juridisch advies over de

aanvaarding, afwikkeling en de verdeling;

optreden als vervangend executeur;

optreden als door de rechtbank benoemd vereffenaar (verzoekschrift in te dienen door erfrechtadvocaat).


Als gemachtigde namens u optreden in kantonprocedures inzake onder meer:


vaststelling hoogte geldvordering door eerste overlijden ouder (art. 4:15 BW);

toekennen bevoegdheid tot vervreemding en vertering bij vruchtgebruik (art. 4:23 BW);

ontslag van de executeur (art. 4:149 BW);

machtiging erfgenamen tot beschikkingshandelingen (art. 4:145 BW);

de keuze en wijze van tegeldemaking van  goederen door de executeur (art. 4:147 BW);

het doen stellen van een termijn voor

aanvaarding of verwerping van een erfdeel

(art. 4:192 BW);

machtiging beneficiaire aanvaarding na bekend worden van testament (artikel 4:201 BW);

het doen stellen van een termijn voor

aanvaarding of verwerping van een legaat

(art. 4:201 BW);

een beslissing vragen bij geschillen over of de goederen van de nalatenschap toereikend zijn

of niet (artikel 4:202 BW).

RECHTSKUNDIG ADVISEUR

ERFRECHTADVOCAAT

Een erfrechtadvocaat kan alle hiernaast genoemde procedures voeren, bijstand verlenen alsook juridisch advies geven en daarnaast in tegenstelling tot een rechtskundig adviseur nog onder meer het volgende.


Vorderen van verdeling van de nalatenschap (art. 3:178 BW jis. 3:185 BW, 677 Rv en 680 Rv);

verzoekschrift indienen tot benoeming van een vereffenaar (art. 4:203 en 4:204 BW);

verzoek tot wijziging van verbintenissen uit een legaat (art. 4:123 BW);

verzoek tot wijziging of (gedeeltelijke) opheffing van een testamentaire last

(art. 4:134 BW).

UW NALATENSCHAP


Veel - let wel, niet alle - conflicten bij boedelafwikkeling kunnen worden voorkomen door een helder en ondubbelzinnig testament op te stellen, waarin u een executeur-afwikkelingsbewindvoerder benoemt met specifeke taken en bevoegdheden. U kunt hem bijvoorbeeld de taak geven tot verdeling van de nalatenschap over te gaan, ongeacht wat de erven hiervan vinden of de bevoegdheid te verkopen zonder toestemming van uw erfgenamen.

PARTIJ IN EEN CONFLICT?


Bent u als erfgenaam, executeur of in een andere hoedanigheid betrokken bij een erfrechtelijk conflict? Neem contact met ons op voor een gedegen en helder juridisch advies. We beoordelen tevens graag de onderliggende stukken, zoals het testament. Het eerste adviesgesprek kost, ongeacht de tijd, € 145,00 incl. BTW.

PROCEDURES VOEREN


We kunnen u tevens vertegenwoordigen in procedures die voor de kantonrechter gebracht kunnen worden, welke binnen het erfrecht vaak voorkomen. Wilt u meer weten over uw rechten en hoe die procedureel het beste behartigd kunnen worden? Bel ons voor een afspraak. Kennismaken is kosteloos en vrijblijvend.

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 84499184

BTW-nummer NL863234756B01

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.