Logo | Luminis Executeurs
Home | Luminis Executeurs

Recherchevergunning

Ministerie van Veiligheid en Justitie POB 1403

Genealogisch Erfgenamenonderzoek

Opsporing van Erfgenamen & Crediteuren

T +31(0)172-747412

F +31(0)87-7844153

ש

Executele, Vereffening & Bewindvoering

Vrijmetselaarsloge De Getande Rand
English

Luminis ontzorgt...

Direct naar:

Luminis als uw Executeur

Iedereen wordt eens geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. Dit zijn de momenten die tot bezinning leiden. Heeft u alles goed geregeld indien u onverhoopt mocht komen te overlijden? Er wordt dan vaak gedacht aan de uitvaart en in mindere mate aan de financieel-juridische, fiscale en praktische afwikkeling van uw nalatenschap. Een executeur kan u hierbij van dienst zijn.

Wilt u uw nabestaanden ontzorgen? Kies dan voor een professionele, onafhankelijke executeur met kennis van zaken. Bij voorkeur één die de Leergang Executele bij NOVEX heeft gevolgd en als juridisch adviseur staat ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA), zoals bij de eigenaar van Luminis het geval is. Voor het benoemen van een executeur van Luminis hoeft u niet vermogend te zijn. Zijn werkzaamheden zijn veelzijdig en staan los van de omvang of de aard van uw vermogen. U moet alles met een gerust hart kunnen achterlaten. Onze beheersexecuteurs en afwikkelingsbewindvoerders zorgen voor een nauwgezette afwikkeling en vertegenwoordigen u ná uw overlijden, in het belang van uw erfgenamen. Lees meer over onze werkzaamheden. Luminis is tevens lid van MeesterExecuteurs.

U kunt Luminis ook tot testamentair bewindvoerder benoemen of machtigen om de wettelijke vereffening te voltooien. Neemt u telefonisch contact met ons op voor meer informatie of mail ons via het contactformulier.

Dossiers | Luminis Executeurs
Spreekkamer | Luminis Executeurs

Stappenplan bij een Erfenis

 

Als iemand komt te overlijden en u te maken krijgt met een erfenis, komen hierbij vele werkzaamheden kijken. Allereerst dienen de erfgenamen zich af te vragen of ze de erfenis willen aanvaarden of verwerpen. Indien voor aanvaarding wordt gekozen, doet u dat dan zuiver of onder het voorrecht van boedelbeschrijving? Wie is er vervolgens beheers- of beschikkingsbevoegd? Is er een executeur of wettelijk vereffenaar? Zijn er bezittingen of schulden in het buitenland? Contact met alle erfgenamen, het verdelen van de (in)boedel, aangifte erfbelasting etc. Luminis wil u hierbij graag helpen. Of u nu executeur bent, erfgenaam-vereffenaar of een andere rol speelt bij de afwikkeling; u kunt altijd gebruik maken van onze expertise.

 

Mail ons via het contactformulier of bel naar 0172-747412 voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Om u een globale indruk te geven van de te nemen stappen bij een nalatenschap, hebben we een plan in vogelvlucht voor u gemaakt. Lees meer

Nalatenschapsplanning

 

U kunt bij leven uw nalatenschap al geheel uitstippelen. Het plannen van uw nalatenschap noemt men Estate Planning óf Nalatenschapsplanning. Luminis heeft hiertoe het Nalatenschapdossier in het leven geroepen. Dit is een (digitaal) dossier dat u (op termijn) online kunt bijwerken. Het dossier stelt u in staat uw nabestaanden na uw overlijden op de hoogte te brengen van de belangrijkste financiële, fiscale en administratieve informatie, die zij nodig hebben bij het afwikkeling van uw nalatenschap. Denkt u maar eens aan verzekeringen, polisnummers, bankrekeningnummers (óók in het buitenland), wachtwoorden van online accounts, lidmaatschappen, profielen etc.

 

De belangrijkste kernvragen zijn natuurlijk wat u nalaat, aan wie u iets nalaat en op welke wijze. Dit laatste aspect bevindt zich op het grensgebied tussen nalatenschap en fiscaliteit; het gebied van de Estate Planning. Uw executeur van Luminis kan u er alles over vertellen en verschillende scenarios met u belichten. Luminis is uw vertrouwenspersoon. Lees meer

Veelgestelde vragen over Erfrecht en Executele

Direct uitgebreide informatie over:

   1. Waarom zou een erflater een Executeur benoemen?  Pijl naar beneden
  
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom het slim is een executeur te benoemen in uw testament. Eén ervan is dat door de onafhankelijke positie van de executeur onderlinge problemen tussen erfgenamen inzake de afwikkeling voorkomen kunnen worden. Een andere reden is dat het wenselijk kan zijn voor externe betrokkenen om maar één aanspreekpunt te hebben. Misschien wilt u simpelweg uw nabestaanden ontzien en hen aldus de tijd en ruimte geven te rouwen in plaats van te regelen? Niet in de laatste plaats is voor het uitvoeren van deze taak specialistische kennis nodig op financieel, fiscaal en/of juridisch gebied; ook dat kan een reden zijn. De executeur vertegenwoordigt de erflater na diens overlijden, in het belang van de erfgenamen. Als erflater weet u dus zeker dat uw testament wordt uitgevoerd op de manier die u voor ogen had. Indien de executeur tevens de bevoegdheid krijgt om op te treden als afwikkelingsbewindvoerder, heeft deze voor het verrichten van bijzondere rechtshandelingen, zoals het verkopen van het woonhuis zonder dat dit nodig is ter voldoening van schulden, geen toestemming nodig van uw erfgenamen. Tevens kan hij tot verdeling overgaan, zodat ook daar problemen voorkomen kunnen worden.

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Bel ons op 0172-747412 of stuur ons een bericht via het
contactformulier
.

   2. Welke werkzaamheden kan Luminis voor mij verrichten?  Pijl naar beneden
  
•  Inventarisatie van binnen- en buitenlandse schulden en bezittingen
•  Taxatie van de bezittingen en opmaken van de boedelbeschrijving
•  Coördineren van de uitvaart (met de uitvaartleider)
•  Administratieve afwikkeling van uw nalatenschap
•  Handelt daarbij conform het nalatenschapsdossier
•  Opzegging van (online) abonnementen en lidmaatschappen
•  Het voldoen van de schulden der nalatenschap
•  Aangifte inkomsten- en erfbelasting
•  Terugvordering van eventueel te veel betaalde inkomstenbelasting
•  Verkoop van onroerende zaken, de inboedel en kostbaarheden
•  Schorsing en verkoop van voertuigen
•  Afwikkeling van de hypotheek of opzegging van de huur
•  Afgifte van eventuele legaten aan legatarissen
•  Aanvraag van een eventuele uitkering op grond van de ANW
•  Mutaties doorvoeren bij verzekeraars en pensioenfondsen
•  Eventuele aanvraag van gezinshulp of maatschappelijk werk
•  Het verrichten van tussentijdse uitkeringen aan de erfgenamen
•  Met toestemming van de erfgenamen verdelen van de nalatenschap
•  Berekening en afgifte van de legitieme portie aan een legitimaris

   3. Ik ben Executeur of Vereffenaar; hoe nu verder?  Pijl naar beneden
  
Indien u benoemd bent tot executeur kunt u ons inhuren als adviseur.
Dit valt onder de kosten van Executele (art. 4:7 lid 1 sub d BW). Indien daartoe een voorziening is getroffen in het testament van de erflater kunt u ons aanwijzen als plaatsvervangend executeur of aan zich toevoegen als tweede executeur. Misschien bent u, bijvoorbeeld door beneficiaire aanvaarding, erfgenaam-vereffenaar geworden? U kunt ons machtigen namens u de wettelijke vereffening te voltooien.

Bel ons voor meer informatie of het maken van een afspraak op 0172-747412 of mail ons via het
contactformulier
.

   4. Kennen we verschillende soorten Executeurs of slechts één?  Pijl naar beneden
  
Verschillende. We kennen de begrafenisexecuteur (*), de beheersexecuteur (**) en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder (***) met hun onderlinge verschillen in taken en bevoegdheden. De meest gebruikelijke is de beheersexecuteur, die door de wet een vast takenpakket toebedeeld heeft gekregen. Het staat de erflater vrij de taken en/of bevoegdheden van de executeur in zijn testament uit te breiden of juist in te perken. De meeste bevoegdheden heeft de zogenoemde executeur-afwikkelingsbewindvoerder; die executeur heeft voor het verrichten van rechtshandelingen waarbij de boedel wordt vertegenwoordigd, geen toestemming nodig van uw erfgenamen, óók niet als deze niet worden verricht in verband met het betalen van schulden.

Bel ons op 0172-747412 of stuur ons een bericht via het
contactformulier
; een eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

   5. Op welke wijze kan ik een erfenis aanvaarden?  Pijl naar beneden
  
U kunt een nalatenschap zuiver aanvaarden of beneficiair. Beneficiaire aanvaarding noemt men ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Kort gezegd komt het erop neer dat u, indien u zuiver aanvaardt, in de voetsporen treedt van de overledene. U verkrijgt dan de lusten en de lasten en bent dus ook aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap die de waarde daarvan overstijgen. Aanvaardt u een nalatenschap beneficiair, dan bent u in beginsel niet privé aansprakelijk hiervoor. Beneficiaire aanvaarding brengt wel met zich mee dat u een speciale procedure moet volgen; de zogenoemde wettelijke vereffening. Luminis kan u helpen bij deze procedure. Neem vrijblijvend contact met ons op via 0172-747412 of stuur ons een bericht via het
contactformulier
.

   6. Wat zijn de gevolgen van verwerping van de nalatenschap?  Pijl naar beneden
  
Simpel gezegd is het gevolg dat u niet erft. U bent daarentegen ook niet privé aansprakelijk voor schulden, zoals bij zuivere aanvaarding het geval kan zijn. Een eenmaal afgegeven verklaring omtrent de aanvaarding kan niet worden herroepen; weet dus goed wat u doet. Beneficiaire aanvaarding biedt in de meeste gevallen voldoende bescherming tegen de gevolgen van boedelschulden die de bezittingen overstijgen. U kunt ook uw erfdeel verwerpen onder de gelijktijdige mededeling dat u een beroep doet op uw legitieme portie, bijvoorbeeld als er testamentaire lasten kleven aan uw erfdeel (een zogenoemde inferieure making). Wees erop beducht dat u - alvorens u een formele verklaring aflegt - geen handelingen van zuivere aanvaarding verricht. Dan wordt namelijk aangenomen dat u gewenst heeft zuiver te aanvaarden.

Neem
contact
met ons op voor meer informatie. Bellen kan naar 0172-747412; wij staan u graag ter zijde.

   7. Wat wordt er nu precies verstaan onder de Legitieme Portie?  Pijl naar beneden
  
De legitieme portie is - eenvoudig gezegd - het erfdeel dat u uw kinderen niet kunt onthouden. Zij hebben hier dus te allen tijde recht op, óók als u expliciet testamentair laat vastleggen dat hen niets toekomt. Normaal gezien komt de legitieme portie neer op circa de helft van het 'gewone' erfdeel, ook wel het 'kindsdeel' genoemd. Er kunnen wel allerlei voorwaarden worden verbonden aan de legitieme portie, zoals bijvoorbeeld dat deze pas opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende echtgenoot (art. 4:82 BW). Wilt u advies rondom onterving of wilt u als legitimaris uw rechten doen gelden en uw legitieme portie claimen?

Luminis is u graag van dienst. Stuur ons een bericht via het
contactformulier
of bel naar 0172-747412.

   8. Welke wetgeving is er van toepassing?  Pijl naar beneden
  
Het Nederlands erfrecht is geregeld in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, ook wel afgekort tot 'BW'. Naast het testamentair erfrecht kennen we het zogenaamde wettelijke versterferfrecht of erfrecht 'ab intestaat'. In boek 4 BW treft u beide regelingen uitgebreid aan. Kiest u ervoor om geen uiterste wilsbeschikking of testament te laten opstellen door de notaris? Dan regelt het versterferfrecht wie uw erfopvolgers zijn en hoe uw nalatenschap op hen wordt overgedragen. Onze executeurs kunnen u er alles over vertellen.

Luminis is u graag van dienst. Stuur ons een bericht via het
contactformulier
of bel naar 0172-747412.

   9. Verschil verklaring van erfrecht en van executele?  Pijl naar beneden
  
Zowel de bekende verklaring van erfrecht als een verklaring van executele wordt opgesteld door de notaris. In een verklaring van erfrecht stelt hij vast wie de erflater is, wie zijn of haar erfgenamen zijn, of er testamentaire lasten bestaan, of er legaten worden nagelaten en wie beschikkingsbevoegd is de nalatenschap in ontvangst te nemen. Ook de wijze van aanvaarding dan wel verwerping wordt erin vastgelegd. Aanvaarden kunt u zuiver doen of beneficiair. Dit laatste betekent dat u uitsluitend erft voor zover er een batig saldo bestaat van de nalatenschap. U bent dan dus niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap die later nog aan het licht mochten komen.

In een verklaring van executele stelt de notaris vast wie is aangewezen als executeur. Deze taak moet dan wel, na het overlijden van de erflater, door de in het testament genoemde natuurlijke of rechtspersoon worden aanvaard.

Luminis is u graag van dienst. Stuur ons een bericht via het
contactformulier
of bel naar 0172-747412.

   10. Bent u bekend met het Levenstestament?  Pijl naar beneden
  
Het levenstestament dient ertoe te verzekeren dat uw belangen worden behartigd wanneer u daar zelf door een medische of andere oorzaak niet (langer) toe in staat bent. In een levenstestament wijst u (vanzelfsprekend) een levensexecuteur aan (ook wel toezichthouder of vertrouwenspersoon genaamd), die dan vervolgens op grond van die volmacht namens u beslissingen mag nemen in deze specifieke situaties. Dit kunnen bijvoorbeeld beslissingen zijn die te maken hebben met uw medische situatie, met uw persoonlijke verzorging, met financiële kwesties of zaken op het juridisch raakvlak. U kunt meer dan één levensexecuteur benoemen.

In toenemende mate is de levensexecuteur een toegeruste onafhankelijke professionele derde, die is gespecialiseerd in de veelal zeer uiteenlopende vraagstukken rondom het levenstestament en niet zelden tevens kwesties die te maken hebben met niet-reanimeren- en/of euthanasieverklaringen.

Neem telefonisch contact op via 0172-747412 of stuur ons een e-mail via het
contactformulier
voor een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek.

   11. Wie kan er benoemd worden tot Executeur?  Pijl naar beneden
  
In principe kan iedereen worden benoemd tot executeur. Zowel natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) als rechtspersonen (denk aan een stichting, een vereniging of een besloten vennootschap). Iemand die handelingsonbekwaam is (bijv. minderjarigen) of in staat van faillissement verkeert dan wel in een schuldsaneringstraject zit, kan niet worden benoemd tot executeur. Behandelaren van erflater kunnen slechts tot beheersexecuteur worden benoemd. Wilt u meer informatie? Vraag dan onze brochure aan of maak een afspraak. Bel naar 0172-747412 of stuur ons een bericht via het
contactformulier
.

   12. Kan ik ook meerdere Executeurs benoemen?  Pijl naar beneden
  
Ja, dit is mogelijk. U kunt voor verschillende aspecten van uw nalatenschap verschillende executeurs aanwijzen. Dit mag eigenlijk iedereen zijn, maar in de praktijk gaat het vaak om vakspecialisten zoals een accountant, een jurist of een fiscalist. Het is daarnaast denkbaar dat u voor de handelingen rondom uw uitvaart de uitvaartondernemer benoemt tot begrafenisexecuteur. U bepaalt wie u benoemt en wat diens bevoegheden zijn. Laat ons er u meer over vertellen; bel ons op 0172-747412 of neem contact op via het
contactformulier
.

   13. Kan een Executeur bij codicil worden benoemd?  Pijl naar beneden
  
Nee, dit is sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 niet langer mogelijk. Omdat het daarvóór wel mogelijk was, kunt u de situatie tegenkomen waarin vóór 2003 bij codicil een executeur is aangewezen in de nalatenschap van iemand die ná 2003 komt te overlijden. In die gevallen heeft het codicil gewoon rechtskracht en zal hieraan uitvoering moeten worden gegeven. Onder een codicil wordt verstaan een door de erflater met de hand geschreven stuk, dat bovendien is gedateerd en ondertekend, waarin een executeur wordt aangewezen. Heeft u behoefte aan meer informatie of een vrijblijvend en kosteloos eerste adviesgesprek?

Neem contact op via 0172-747412 of vul het
contactformulier
in.

   14. Welke verplichtingen heeft de Executeur?  Pijl naar beneden
  
De beantwoording van deze vraag hangt in de eerste plaats af van het type executeur en de taken die hem zijn opgelegd door de wet en in het testament. De meest voorkomende executeur - de beheersexecuteur - heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende taken.

• Het beheer van de goederen van de nalatenschap
• Het voldoen van schulden van de nalatenschap
• De opmaak van een boedelbeschrijving
• Het oproepen van hem bekende schuldeisers
• Overleg plegen met de erfgenamen
• Het informeren van de erfgenamen
• Contacteren van de legatarissen
• Voldoen aan informatieverzoek legataris
• Het afleggen van rekening en verantwoording

Meer weten? Bel naar 0172-747412 of neem contact op via het
contactformulier
.

   15. Mag een Executeur zomaar goederen verkopen?  Pijl naar beneden
  
De beheersexecuteur mag slechts goederen verkopen voor zover dat nodig is voor het voldoen van schulden; met toestemming van de erfgenamen mag de beheersexecuteur dit uiteraard ook voor andere doeleinden. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft die beperking niet; deze kan zonder medewerking van de erfgenamen overgaan tot liquidatie. Voorop staat echter dat het verstandig is om over de verkoop van goederen altijd voorafgaand overleg te plegen met de erfgenamen. Uiteindelijk vertegenwoordigt de executeur immers niet alleen de erflater, maar dient hij tevens de belangen van de erfgenamen.

Wilt u meer weten? Bel naar 0172-747412 of stuur ons een bericht via het
contactformulier
.

   16. Wanneer eindigt de taak van de executeur?  Pijl naar beneden
  
De taak van een executeur eindigt:
a. als hij zijn werkzaamheden heeft voltooid;
b. door verloop van de termijn waarvoor hij eventueel is benoemd;
c. door zijn faillietverklaring of wettelijke schuldsanering, als hij onder curatele wordt gesteld of (een deel van) zijn vermogen onder bewind wordt gesteld en door zijn overlijden;
d. als de nalatenschap vereffend moet worden via de rechtbank (bijvoorbeeld bij beneficiaire aanvaarding);
e. in de eventueel door erflater bepaalde gevallen;
f. door ontslag van de kantonrechter op eigen verzoek van de executeur of vanwege gewichtige redenen op verzoek van bijvoorbeeld een mede-executeur of erfgenaam.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Bel ons op 0172-747412 of contacteer ons via het
contactformulier
.

   17. Kunnen erfgenamen over de goederen beschikken?  Pijl naar beneden
  
Nee, de erfgenamen zijn niet beheersbevoegd en evenmin beschikkingsbevoegd zolang de executeur het beheer heeft over de nalatenschap. Diens bevoegdheden worden onder andere geregeld in het testament. De executeur heeft een zogenoemd privatief recht (recht met uitsluiting van derden).

Wilt u meer weten? Bel naar 0172-747412 of stuur ons een bericht via het
contactformulier
.

   18. Hoe hoog is het loon van de executeur?  Pijl naar beneden
  
Indien daarover niets anders is vastgelegd in het testament, heeft de executeur volgens de wet recht op 1% van de nalatenschap als loon voor zijn werkzaamheden. Bij professionele executeurs is echter vrijwel altijd sprake van een uurloon. De executeur bespreekt deze voorwaarden met u voorafgaand aan benoeming in het testament. Dikwijls wordt in het testament opgenomen dat de executeur een tarief in rekening brengt dat 'gebruikelijk is binnen diens beroepsgroep'. Deze tarieven indexeren mee met de inflatie en de marktwerking.

Wilt u een afspraak maken? Bel naar 0172-747412 of stuur ons een bericht via het
contactformulier
.

   19. Waarom kiezen voor Luminis Executeurs?  Pijl naar beneden
  
• Is benoembaar tot Begrafenis- of Beheersexecuteur
• U kunt ons benoemen tot Afwikkelingsbewindvoerder
• Benoeming tot testamentair Bewindvoerder mogelijk
• Treedt op als (gevolmachtigd) wettelijk Vereffenaar
• Staat bij de Rechtbank Den Haag als zodanig geregistreerd
• Is óók de rol van Levensexecuteur is niet vreemd
• Integere onafhankelijke executeur met vakkennis
• Nauwgezette afwikkeling van uw aardse zaken
• Luminis beschikt over een groot juridisch netwerk
• Continuïteit door benoeming Stichting Luminis
• Waarborging van kennis door permanente educatie
• Lidmaatschap van de NVRA en NOVEX
• Lidmaatschap vereniging MeesterExecuteurs
• Onderworpen aan klacht- en tuchtrecht
• Houdt zich aan de vigerende beroepsethiek
• Komt bij u aan huis en begeleidt u stap voor stap
• Is úw vertegenwoordiger in het belang van uw erven
• Ontzorgt uw erfgenamen door het werk over te nemen

Kunnen we een afspraak met u maken? Bel naar 0172-747412 of laat uw gegevens achter via het
contactformulier
. We nemen dan contact met u op.

   20. Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.  Pijl naar beneden
  
Stuur ons een bericht hieronder of bel naar 0172-747412.

Uw naam*:     

Telefoon*:     


E-mail*:     


Boodschap:     

* verplicht

Wilt u ons een bestand mailen?

Maak gebruik van www.wetransfer.com!

Verzorgingsgebied | Luminis Executeurs

Verzorgingsgebied

 

Bent u op zoek naar een Executeur in de contreien van Amsterdam, Den Haag of Leiden?

Het verzorgingsgebied van Luminis Executeurs strekt zich uit over Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant, met incidenteel een executele of vereffening in Flevoland of Overijssel. In het bijzonder bedienen wij de Alphense, Haagse en Leidse agglomeraties. Binnen dit werkgebied beschikken wij over een groot netwerk van juridische professionals, collega-executeurs en vaste zakenpartners, waardoor wij bijzonder goed in staat zijn in de wensen van onze cliënten te voorzien.

Kijk voor dienstverlening buiten dit gebied op www.meesterexecuteurs.nl. Ook als het gaat om uw uitvaart of het opmaken van een testament kunnen wij u goed bijstaan. Neem contact met ons op voor een kosteloos, vrijblijvend en informatief adviesgesprek.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Copyright © Luminis Recherche & Luminis Executeurs, 2013-2015. Alphen aan den Rijn, Groene Hart, Zuid-Holland, Nederland. Alle rechten en eventuele weren voorbehouden.

Huishoudelijk reglementHandelsnamen Luminis • Uw partner voor particuliere recherche in de Rijnstreek, Randstad • Luminis Executeurs voert testamenten uit en is lid van NOVEX.

BTW-nummer: NL102263310B01 • IBAN NL14ABNA0402221575 • BIC ABNANL2A • Chubb polisnummer 45453688 • Markel polisnummer 157010 • Paypal: Luminis | Stichting Luminis

YouTube.com
Pinterest.com
Bing.com
Yahoo.com
Google+ Bedrijfspagina
LinkedIn Bedrijfspagina
Google+ Profiel
Facebook.com
Twitter.com
Blogspot.com
MerchantCircle.com
FourSquare.com
Association of Professional Genealogists (APG)
Android App
ExpertGenealogy.com
PIdirectory.com

Maak een connectie met ons op één van de sociale netwerken...